NỘI THẤT INHOME | ĐƠN VỊ THIẾT KẾ NỘI THẤT ĐẸP CAO CẤP HÀNG ĐẦU TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ : P 601, Tháp A, Số 75 Tam Trinh, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Đại diện công ty : Ms. Điệp : 0983.583.334 | Mr. Tuấn : 0973.073.249 

Thi?t k? gi??ng ng? t?i B?c Ninh

Thi?t k? m?u gi??ng ng? hi?n ??i nhà ch? Liên ? B?c Ninh.

Gi??ng ng? là m?t trong nh?ng s?n ph?m c?n ???c cân nh?c l?a ch?n k? l??ng b?i nó không ch? thành ph?n quan tr?ng mang ??n ?i?m nh?n c?n thi?t cho m?t không gian n?i th?t phòng ng? mà còn là n?i ch?m sóc cho t?ng gi?c ng? c?a m?i cá nhân. M?t gi?c ng? sâu trên m?t chi?c gi??ng ng? êm ái và ??p m?t h?n là ?i?u không ai mu?n ch?i t?. Gi??ng ng? g? công nghi?p là m?t lo?i gi??ng ng? ??p v? c? m?u mã và ch?t l??ng mang l?i cho gia ?ình b?n m?t không gian sang tr?ng, mà không làm m?t ?i tính hi?n ??i trong bày trí ngôi nhà.

B? gi??ng ng? ??p 07 ??c ?áo v?i thành gi??ng l?n, kéo dài su?t t? tab ??u gi??ng 01 ??n tab ??u gi??ng 02. ??ng th?i, ???c chia ô và s?n màu ??c ?áo, k?t h?p gi?a màu g? và màu tr?ng v?i vân g? s?i ??p m?t, b? gi??ng ng? ?ã t?o nên nét ??p sang tr?ng cho phòng ng? c?a b?n.

Ph?n thân gi??ng màu g? làm n?i b?t các chân tr? màu tr?ng mang ??n s? kh?e kho?n, ch?c ch?n, ??ng th?i c?ng t?o v? ??p th?m m? trong toàn b? thi?t k? này, giúp ng??i dùng có nh?ng giây phút ngh? ng?i th? giãn th?t tho?i mái v?i thi?t k? gi??ng ng? ??p c?a Inhome.

gi??ng ng? B?c Ninh

 N?i th?t INHOME có th? thay ??i kích th??c và màu s?c  theo yêu c?u c?a khách hàng

THÔNG S? GI??NG NG? 07

CHI TI?T S?N PH?M KÍCH TH??C
( mm )
CH?T LI?U ?VT SL ??N GIÁ
( VND )

THÀNH TI?N

( VND )

dài sâu cao
Gi??ng ng? 2880 2100 850

  > C?t Plywood dày 18 mm.
  > B? m?t ph? Veneer s?i.
  > B? m?t hoàn thi?n  s?n ph?

     PU 5 l?p, theo tiêu chu?n

     INHOME.

Chi?c 1 9,500,000 9,500,000
Tab ??u gi??ng 01 600 400 450 Chi?c 1 1,500,000 1,500,000
Tab ??u gi??ng 02 600 400 450 Chi?c 1 1,500,000 1,500,000
??u gi??ng 2880 60 850          
Vai gi??ng trái 40 2000 300          
Vai gi??ng ph?i
40
2000
300
         
Vai gi??ng ?uôi 1680 40 300          
??m 1600 2000 150          
GIÁ THÀNH B? S?N PH?M 12,500,000

Có th? b?n quan tâm: Các m?u gi??ng t?ng ??p